Jak zebrać duży i kompetentny zespół w krótkim czasie

W historii każdej firmy wielokrotnie zarząd staje przed dylematami wyboru dalszej drogi rozwoju.

 

Pytania czy specjalizować się nadal w obranej uprzednio domenie czy też może poszerzyć zakres oferowanych usług i produktów jest jednym z podstawowych stawianych wtedy pytań. Inna kwestia to jak sterować powiększaniem zespołu pracowników.

Ważne jest przecież bezpieczeństwo biznesu, a każdy proces powiększania zespołu czy zmiany profilu działalności stwarza ryzyko dla obecnego status quo.

Wiadomo jednak, że bez odpowiednio dużego zespołu a czasami bez struktury wielo-oddziałowej pokrywającej dostępem do naszych usług znaczny obszar nie można podejmować się realizacji intratnych dużych zleceń.

Typowym rozwiązaniem problemów własnych braków kadrowych i kompetencyjnych jest układ podwykonawców. Jednak takie zasady współpracy obarczone są bardzo istotnym ryzykiem dla wszystkich trzech stron: zleceniodawcy, wykonawcy i podwykonawcy. Sprzeczne interesy oraz różne plany własne powodują, że „konflikt wszyty jest w strukturę”

Bardzo trudno uzyskać jest spodziewany efekt chyba że przekazywane zadania są proste do zdefiniowania i rozliczenia a dla podwykonawcy stanowią istotę jego codziennej działalności. W efekcie najlepiej, kiedy podwykonawca sprowadza się do roli poddostawcy gotowych i weryfikowalnych elementów. Jeżeli podwykonawca realizuje zadania projektowe równolegle z wykonawcą głównym ryzyko pomnaża się a zarządzanie procesami jest bardzo trudne.

Dlatego utworzyliśmy klaster Human Cloud.

Firmy, członkowie kastra uzupełniają się wzajemnie w zakresie kompetencji. Także funkcjonalnie poszczególne firmy, organizacje, uczelnie, jednostki Badawczo Rozwojowe, a także firmy otoczenia biznesu tworzą łańcuch powiązań wzajemnie uzupełniających się w procesie pozyskiwania, obsługi i utrzymania klienta. Tak, więc posiadamy dostępne wysoko-wykwalifikowane zasoby, jakie byłoby bardzo trudno znaleźć w jednej firmie. Struktura klastra oraz zastosowane formuły organizacyjne i wspomaganie prowadzenia projektów platformą informatyczną (oprogramowanie i sprzęt) pozwala na perfekcyjne realizowanie zadań.

W związku z tym, że relacje pomiędzy członkami Klastra są trwałe i zdefiniowane wszyscy zainteresowani są pełnym sukcesem Klienta i wkładają w realizowane projekty swoje najwyższe zaangażowanie.

Od strony Klienta projekty prowadzone są w przejrzysty, transparentny sposób. Łatwe jest śledzenie postępów, wprowadzanie modyfikacji, ocena kosztów i kontrole efektywności zaangażowanych środków.

Print Friendly